About

mir is a dutch national who knits in south africa - more about the rest of that life on her other blog. orange is the national colour of her country of birth.

on ravelry as ilanga.

wip

neglected

output

abandoned

Not right

Hmm. As you can see something is Just Not Right here on the blog. I'm convimced a script kiddie has been fiddling, but I haven't found the time to dig deep enough yet. Working on it!

Hmm. Zoals je kunt zien zit er iets Niet Goed hier op het blog. Volgens mij heeft er een script kiddie zitten klooien; ik heb alleen nog niet de tijd gevonden om diep genoeg te graven. Er wordt aan gewerkt!


battered and fresh

Poor old giraffe, so badly battered. Almost everything on his head replaced countless times; the filling spilling out of his little hooves. High time for retirement.Arme ouwe giraffe, getekend door de strijd. Bijna alles op zijn hoofd is talloze keren vervangen, de vulling loopt uit zijn hoefjes. De hoogste tijd voor pensioen.


sea giraffe

tadaah! the sea giraffe.
happy to see it was as well-received as previous ones.tadaah! de zee-giraffe.
blij te zien dat hij net zo goed werd ontvangen als zijn voorgangers.


Tulips

One mistake, smack in the middle of it. Didn't find out until way beyond and did not find the time (nor the energy) to correct it.

Apart from that very pleased with the result.Eén vergissing en precies in het midden ook nog. Kwam er pas achter toen ik er ver voorbij was en had niet de tijd (noch de puf) om het recht te breien.

Behalve dat zeer tevreden met het resultaat.


Trinity

Eldest's giraffe is still holy. She's turned 8 now, the child not the cuddly toy, and she views it in a different light. But now that the two year old striped giraffe is starting to fall apart she has requested a new one regardless.

This falling apart needs some elaboration – whenever she gets the chance the dog at dad's house jealously chews ears, horns and tail off the poor toy. It has been repaired countless times until I forbade eldest to take the giraffe there any longer. Lately I only re-did the ears and horns as those are needed for sucking on. I had stopped re-embroidering the face, making a new tail, even the fiddly ears did not make it last time.

But now other parts are showing severe wear. The stuffing comes out of the legs and the whole animal is looking worn and old. Time for his pension and for His Third Homemade Holiness to rise.

Honestly, I have been going through my stash. But I just could not find a suitable yarn – soft but not fuzzy yet strong enough to bear serious manhandling. And the occasional suction of the horns in trying times. Off to Arthur Bales it was.

We've had beige, beige (store bought twins), purple and giraffe colours. As eldest loves the sea, the new colour suits that. The Rowan Tweed at the centre is the main colour and the top Kingfisher blue (Vinnis Nikkim) became the contrast colour. I wanted a blue or it would have been more of a meadow giraffe.De giraffe van oudste is nog steeds heilig. Ze is nu 8, het kind niet de knuffel, en ze ziet het in een ander licht dan vroeger. Maar nu de twee jaar oude gestreepte giraffe uit elkaar begint te vallen heeft ze toch een nieuwe gevraagd.

Dat uit elkaar vallen vereist nadere uitleg – wanneer ze maar de kans krijgt vreet de hond in pappa-huis jaloers de oren, horens en staart van de arme knuffel af. Hij is eindeloos gerepareerd totdat ik oudste verbood de giraffe daar nog mee naartoe te nemen. De laatste tijd maakte ik alleen de oren en de horens nog opnieuw omdat daarop gesabbeld moet worden. Niet nog een keer het opnieuw borduren van het gezicht, niet alweer een nieuwe staart maken, de laatste keer zelfs geen arbeidsintensieve nieuwe oren meer.

Maar nu is er serieuze slijtage op andere onderdelen. De vulling komt uit de benen en het hele beestje ziet er oud en versleten uit. Tijd voor zijn pensioen en voor de opkomst van Zijne Derde Zelfgemaakte Heiligheid.

Echt waar, ik heb eerst in mijn wolvoorraad gekeken. Maar ik kon echt geen geschikt garen vinden – zacht maar niet pluizig en toch sterk genoeg om stevig gehanteerd te kunnen worden. En in drukke, spannende tijden moet er nog op de horentjes gesabbeld kunnen worden. Op naar de plaatselijke wolwinkel dus.

We hadden voorheen beige, beige (gekochte tweeling), paarse en giraffe-kleuren. Oudste is dol op de zee en daar past de nieuwe kleur bij. De Rowan Tweed in het midden is de hoofdkleur en de bovenste blauwe IJsvogel (Vinnis Nikkim) werd de contrastkleur. Ik wilde een blauw, anders was het meer een weilandgiraffe geworden.


Jacaranda with tulips

Big sister just turned 8. Her shrug is as purple as the jacaranda trees that bloom this time of year. Proof that spring is really here. Didn't feel like lace lace so it will be just a few tulips. Needle size could have been a half mm smaller but I feared it would turn out smallish... also I want it to be airy, not stiff. Grote zus is net 8 geworden. Haar vestje is zo lila als de jacaranda-bomen die in deze tijd bloeien. Het bewijs dat het werkelijk lente is. Had niet zo'n zin in pure kant dus er komen alleen een paar tulpen in. De naalden hadden best een halve mm kleiner gekund maar ik was benauwd dat het klein zou uitvallen... en ik wil dat het een luchtig dingetje wordt, vooral niet te stijf.


Shrug

The kiddie cardi that never wanted to be has been turned into a shrug. Everybody happy. Started it 5 years and two months ago.Het kindervestje dat maar niks wilde worden is nu een bolerootje. Iedereen tevreden. Was er vijf jaar en twee maanden geleden aan begonnen.


Reid and the suffering shrug

The delight of deciding on a new project... Picking the yarn from stash, going through the mental list of plans, looking at what is needed... Like a shrug for youngest, who ate her sleeves and has grown out of the long-suffering pink thing anyhow.

I started swatching with some lovely turquoise Rowan All seasons cotton, that looked as if it could be a quick shrug. Found some nice patterns on Ravelry already. Not entirely sure if I have enough yarn though, and this colour may no longer be available.

Then there was the pattern that didn't fit this Aran yarn, the Heart party shrug. I have some lilac Rowan Milk cotton DK that would look great in that pattern.

While pottering around the house from stash to desk and back I came past the 'showcase cupboard' by the front door. Where a half Reid has been lying around since before the dawn of humankind. What to do with her?

She suffered from a giant sizing problem. Somehow, five years ago, I chose a DK yarn instead of the prescribed mercerised cotton and despite the correct needle size the back panel ended up being able to dress a whole child instead of just a half one (and my girls are really tall). The work has been restarted several times due to initial mistakes in the lace. In other words, even though the fit was way off I had invested lots of time in it, which makes it sore to rip it.

But today it took just a short look to see a shrug... I am going to put short sleeves on it, a big cuff and it's done! Zo heerlijk om een nieuw project uit te kiezen... Het garen uitkiezen uit de voorraad, bedenken wat de plannen ook alweer waren, kijken naar wat nodig is... Zoals een bolerootje voor jongste, die haar mouwen heeft opgegeten en sowieso wel uit het noodlijdende hardroze gevalletje is gegroeid.

Ik begon met een proeflapje van prachtige turquoise Rowan All seasons cotton, dat eruit zag alsof the wel een snelle bolero kon worden. Vond een paar mooie patronen op Ravelry. Weet niet helemaal zeker of ik wel genoeg garen heb, en deze kleur kon weleens uit de roulatie zijn.

Er was ook een patroon dat niet geschikt was voor mijn dikke garen (naald 6), de Heart party shrug. Ik heb wat lila Rowan Milk cotton DK (naald 4,5) dat prachtig zou zijn met dat patroon.

Terwijl ik zo door het huis tuttelde, van wolvoorraad naar bureau en weer terug, kwam ik langs de glazen kast bij de voordeur waar ik wat dingen voor de show heb neergelegd. Waar een halve Reid al ligt sinds voordat de jaartelling begon. Moest ik daar nou onderhand niet eens wat mee doen?

Ze leed aan een enorm maatprobleem. Op de een of andere manier koos ik vijf jaar geleden een dikke katoen in plaats van het voorgeschreven gladde (mercerised) katoentje en ondanks de juiste maat naalden was het resultaat zo uitgevallen dat het achterpand een heel kind kon kleden in plaats van een half (en mijn meiden zijn groot voor hun leeftijd). Ben al een paar keer opnieuw begonnen vanwege gemaakte fouten in het kantpatroon. Met andere woorden, hoewel het totaal niet paste had ik er reuze veel tijd in geïnvesteerd, dus uithalen zou wel heel zeer doen.

Maar vandaag hoefde ik er maar even naar te kijken om een bolero te zien... Ik ga er korte mouwen aan maken, een flinke boord eraan en klaar!


All that was left

This is all that was left. So the ripping and reknitting can be declared a success.

The sleeves currently end just below the elbows and the body reaches the hips. The v-neck is quite wide but that didn't have anything to do with the amount of yarn.

I am very curious how it will look after the first wash, as the yarn is notorious for expanding in all directions.

Weirder still: I myself am no longer doing just that. Because of the expected larger eventual outcome I knit a size M. But I am as surprised as anyone that the result just properly fits nowadays.

It's been a long way from XXL+ to here, but while staring a a seemingly stuck scale for a week now I can confirm that the surprises on the way make my day!Dit was alles wat er over was. Dus het uithalen en opnieuw doen is een succes te noemen.

De mouwen eindigen momenteel net onder de ellebogen en de romp komt nu tot de heupen. De v-hals is nogal wijd maar dat heeft dan weer niks met het gebrek aan garen te maken.

Ik ben enorm benieuwd hoe het eruit zal zien na de eerste wasbeurt, omdat dit garen berucht is om het uitdijen in alle richtingen.

Nog vreemder is dat ik dat zelf tegenwoordig niet meer doe. Vanwege het verwachte wijde eindresultaat had ik maat M gebreid. Tot mijn blijde verbazing past dat inmiddels gewoon.

Het was een lange reis van XXL+ tot hier, maar terwijl ik al een week naar een ogenschijnlijk bewegingloze weegschaal staar houden de verrassingen onderweg de lol erin!


Rip and redo

The jersey's counter is set back to 80%. The moment I openend the cupboard and found 3 balls left instead of the 4 or 5 I was hoping for I knew there would likely be a moment like this, as the yarn is discontinued.

So when all was used and the body ended at belly button height it was time to rip part of the sleeves. Once I got going I undid the last ball on the body as well, as it was getting a bit wide.De teller van de trui is teruggezet op 80%. Op het moment dat ik de kast opende en daar 3 ballen vond in plaats van de gehoopte 4 of 5 wist ik dat er waarschijnlijk zo'n moment zou komen, want het garen is uit de handel.

Dus toen alles op was en de romp ophield bij mijn navel was het tijd om een deel van de mouwen uit te halen. En toen ik eenmaal bezig was ook maar de laatste bol van de romp, die wat wijd was.


Sleeves tackled

The soon-to-be-wide jersey (due to expansive yarn) is doing nicely. Finished the V-neck and at the end of my ball decided to first do the sleeves as I find those really boring. All done. Have just returned to the body.De binnenkort-wijde trui (wegens uitdijend garen) gaat lekker. Nadat de V-hals af was en mijn bolletje op besloot ik eerst de mouwen te doen, want daar vind ik niks aan. Die af, nu net weer terug bij de romp.


The brat in the hat

Finished youngest's hat. Yeah it is summer here - but the ice skating classes continue :) Ideal waiting knit. Amazing how many colours of this yarn I have!De muts voor jongste is af. Ja het is zomer hier - maar de (kunst)schaatslessen gaan gewoon door :) Ideaal wachtbreien. Verbazend hoeveel kleuren van dit garen ik heb!


Last Comments

patterns

Links

something else to say?
sock at nrrdgrrl dot nl
===
snb joburg!


Knitting in the RSA

Home/Join | List | Next | Previous | Random

alt-webring.com

inspiration:
hjemme ute | grumperina | yarn harlot | black dog designs | flickr's knitting pool | you knit what??
knit mates:
yvonne | lies | annemarie | arja | josé | berthi | saartje | astrid | jayne | puk | smoek | tijm | rineke | yvon storm op zolder | kophieps
 
southern summer of socks
 
wendyknit's challenge
 
league of midnight knitters
 
knitty magazine (knitty)
 
step away from that poncho!
 
podcasts:
knittunes
cast-on podcast
 
gallery of earlier produce (no longer updated)
 
snb amsterdam
snb utrecht
spingroep
 
Read and Release at BookCrossing.com
bookcrossing za | bookcrossing jhb list
 
northern sun, my blog about living in south africa (in dutch)

Calendar

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed