12 Aug '11 2734 W, 3 I - Glimmend nieuw (en meer)

Ik moet even iets oplossen om nieuwe postjes te mogen aanmaken (wegens nieuw honderdtal), maar dan moet ik wroeten in het system en ik heb het nu een beetje te druk. Daarom eerst de luie methode: plak het aan de vorige!


Het Heilige Moeten
Column geschreven voor Carolien Geurtsens kerstproject. Hopelijk vannacht in de lucht.

Kennelijk was ik nog niet helemaal af, maar ik had een Sinterklaaskind moeten zijn. Veertien dagen laten werd ik alsnog geboren. Sinterklaas zit in mijn bloed. En je kunt mij haast niet harder beledigen dan me een verjaarskado in kerstpapier te geven.

Mijn moeder was goed getraind, want haar zusje is de 22e jarig. De kerstboom werd daarom altijd pas op 23 december aangeschaft en dan begon de kerst. Boom op 6 januari weg, zoals het goed kattelieken betaamt - want ook nadat je de kerk verlaat blijven vaste data hangen. En net zo ging het bij ons; ook voor mij begint kerst pas na mijn verjaardag.

Het is dan ook een beetje tragisch om verhuisd te zijn naar een land met een grote Angelsaksische invloed. Kerst begint in Zuid-Afrika gewoon in september - wanneer de pepernoten in de Nederlandse winkels verschijnen zien we hier de eerste rood/groene versieringen opduiken en begint de middenstand de verlanglijsten te dicteren.

Het Heilige Moeten zit er diep in. Die stakkers kennen ook helemaal geen Sinterklaas dus geen wonder dat de kerst extra gepimpt wordt. Al zijn sommige dingen erg verwarrend aan de andere kant van de wereld, waar het zomer is. Zo vroegen de zesjarigen begin deze maand aan oudstes juf wat dat gedoe met die sneeuw toch was.

Het is wel ingewikkeld om Sinterklaas in ere te houden hier. Mijn dochters heb ik verteld dat de kerstman een broer van de Sint is - veel dingen doen ze hetzelfde maar de details zijn toch net anders. Hun schaamte voor een ‘anders’ feest is omgeslagen in medeleven: vriendinnetjes hebben maar één keer kadootjes in december. Maar de omgevingsdruk is groot en ik zal eerlijk bekennen dat het me niet meevalt om tegen de kerststroom in te roeien. Het Sinterklaasjournaal helpt om de stemming erin te houden, al vindt de BVN (voorheen de Wereldomroep) het belangrijkste evenement van het jaar niet interessant genoeg om Dieuwertje op dezelfde dag uit te zenden. En ik denk met weemoed aan de grote Sinterklaas-familiebijeenkomsten bij opa en oma. Chaos en feest.

Zelfs al zijn mijn moeder en vader tegenwoordig op leeftijd: een groot pluspunt van emigreren is dat ik niet langer van hot naar her hoef te rennen met kerst. Meermaals had ik een geliefde met ook gescheiden ouders, zodat we vier bezoeken in twee dagen tijd moesten zien te proppen. Drie van de vier waren geheid beledigd als ze niet aan de beurt waren voor het diner op eerste kerstdag. Lang leve mijn laatste schoonmoeder die gewoon zelf besloot dat het feest bij haar op kerstavond plaatsvond.

Het Heilige Moeten. Twee dagen lang kriskras door het land om je tijd uit te zitten met op zich aardige mensen die je als introvert niets te melden hebt. Met verplicht niets omhanden, en wat zijn we fortuinlijk dat we veel eten hebben. Het was een zegen (dat kerkelijke taalgebruik zit er nog altijd in) om een baan te hebben waarbij ik kon verkiezen om op de avond van tweede kerst te werken. Eindelijk rust.

Hier is het stil. Het is bouwvak, heel Johannesburg is naar de kust. Mijn verjaardag vier ik in januari pas. Dit jaar is misschien wel mijn eerste Eenzame Kerst. In tegenstelling tot André Hazes word ik er drankzuchtig noch huilerig van. De kinders zijn bij hun vader; voor het eerst ben ik niet uitgenodigd om het daar te vieren. En dat is goed. Een kennis overweegt een picknick te houden voor alle allenigen want-we-zijn-heus-niet-zielig. In plaats daarvan duik ik mijn zwembad in en ga lekker mijn grote verjaarsfeest voorbereiden. Fijne vakantie allemaal!


Column written for Carolien Geurtsen's Christmas project. Hopefully on air after midnight.

Apparently I wasn’t quite finished yet, but I should have been a Saint Nicholas child. Two weeks after the biggest event in a Dutch child’s life I was born after all. The 5 December Sinterklaas fest is in my blood. And one can hardly insult me more than to bring me a birthday present in Christmas wrapping.

My mom was trained well as her little sister’s birthday is on the 22nd. Hence the tree was always bought on 23 december, after which Christmas started. The tree went out promptly on 6 January, as good Cath’lics should - fixed dates remain even after leaving the church. Same same in our family; my Christmas doesn’t start until after my birthday.

This makes it a little tragic to have moved to a country with a large Anglo-Saxon influence. Christmas in South Africa starts in September - at the same time the first pepernoten (Sinterklaas spice cookies) appear in Dutch shops the first red/green ornaments surface here and shopkeepers start dictating the wish lists.

The Holy Obligation is rooted deeply. The poor souls don’t know Sinterklaas so it’s no wonder their Christmas is pimped so much heavier than in the Netherlands. Although some aspects remain confusing on the other side of the world, where it is summer. Earlier this month the six-year-olds asked my daughter’s teacher what all those snow references were hinting at.

It is quite a task to honour the real Saint Nicholas here. I taught my daughters that Father Christmas is a brother of Sinterklaas - many things are the same but the details differ (in truth Sinterklaas is his predecessor). Their embarrassment for a ‘different’ event has turned into empathy: friends only get presents once in December. But peer pressure is heavy and I have to confess that it’s not easy going against the Christmas tide. The Dutch world service helps a bit to keep spirits up, although they sadly don’t see the importance of broadcasting the daily childrens’ Sinterklaas news on the day proper. And I pine for the huge Sinterklaas family gatherings at my grandparents’. Festive chaos.

Even though my mother and father are now elderly, a big plus of emigrating is that I no longer have to rush all over the country at Christmas time. Several times I had a beloved whose parents were divorced as well so we had to wring four visits into two days. Always three out of four were insulted that Christmas dinner (on the 25th) was not at their place. Long live my last mother in law, who decided that her do was to be institutionalised on Christmas Eve.

The Holy Obligation. Two days criss-cross though the country to bide one’s time with basically nice people who you, the introvert, don’t relate to at all. Mandatorily doing nothing whatsoever, and how fortunate we are having so much food. It was a blessing (the church lingo lingers) having a job that enabled me to work on Boxing Day evening. Peace at last.

Here, silence. The country has closed for the summer holidays, all of Johannesburg relocated to the coast. I will celebrate my birthday in January. This may be my first Lonely (This) Christmas although unlike Mud that won’t make me sad nor yearning for booze. The kidlets are with their father; for the first time I wasn’t invited over for Christmas. And that is alright. A woman I know ponders hosting a Christmas picnic because-we-are-not-forlorn. Instead I will jump in my pool and concoct my big birthday bash. Happy holidays!

[24 december 2012]


UItvaart
Ik was vanmorgen bij een uitvaartmis. Ter ondersteuning van een vriendin van pas 26; haar vader was overleden. Haar familie is christelijk maar er waren best veel overeenkomsten met de uitvaart van mijn katholieke oom die in Pretoria woonde.

Het staat me bij dat we destijds af en toe het idee hadden dat het wat snel in elkaar gegooid was omdat de familie weer terug moest vliegen, maar vandaag ging het vaak precies zo. Vooral het deel dat de kist vanuit de kerk in een auto verdween naar het crematorium, waar verder niemand bij zal zijn; ook vandaag nam de familie voor het laatst afscheid op de parkeerplaats. In mijn hart ben ik nog een old skool katteliek denk ik want ik vond het maar niks. Decorum moeten we!

Een andere vriendin vond het zelfs een eh, morbide idee dat de famiie voorafgaand aan de dienst in een kamer apart zou wachten met kist en al, om nog privé afscheid te kunnen nemen. Jekkiebah. En bij de dienst van vandaag bleef de kist zelfs op de gang staan! Foto erop, open bijbel erop ('de heer is mijn herder'), maar toch. Dat vind ik dan weer sneu... Verder wel een mooie bijeenkomst want vader was duidelijk erg geliefd. Leukemia is a bitch, zei dochter off the record.

Ook leerzaam dat de dienst min of meer tweetalig was; de voorganger sprak in het Afrikaans en gaf dan een korte samenvatting in het Engels. Die dan vaak heel anders klonk :) Wat mij opviel was dat de man zoveel meer op zijn gemak was in het Engels, hoewel Afrikaans hoorbaar zijn moedertaal is. Engels zal zijn werktaal zijn.

This morning I attended a funeral service, to help support a friend of only 26 whose dad had passed away. Her family is Christian but there was quite some resemblance to my Catholic uncle's service in Pretoria a few years ago.

I seem to remember that at the time we had fleeting thoughts of things being organised a bit hastily due to some family members having to fly home soon, but today it often went exactly the same. Especially the part where the coffin leaves the church in a car on its way to the crematorium, where no one will attend the ceremonies; today as well the family said goodbye for the last time on the parking lot. In my heart I'm still an old skool kathlik I think because I didn't like that. We shall have decorum!

Another friend even found it a rather um, morbid idea that prior to the service the family would be in a separate room with coffin and all, to have their last private moments with the deceased physically present. Yuckie. Moreover, at today's service the coffin was even left standing in the hall! Photo plus open bible on top ('the lord is my shepherd'), but still. I found that sad. Apart from that it was a good service, dad was obviously a much-loved man. Leukemia is a bitch, said daughter off the record.

It was also enlightening that the service was more or less bilingual; the preacher spoke in Afrikaans and then summarised in English. Which often sounded very different :) I noted the man was so much more at ease in English, although Afrikaans is audibly his mother tongue. English must be his working language.


[18 november 2011]


De laatste eerste fudge

Om mijn vriendin Jayne te citeren, fudge is Slecht. Zo slecht dat wij het allemaal moeten opeten om ons nageslacht te behoeden voor het kwaad.

Zwaar verslavend is het ook. Laatst werd ik door een van de foodies op Twitter aangemoedigd om het zelf te gaan maken, nadat ik een testje had gedaan van winkel-fudge en het allemaal toch net iets vond missen. Daar had ik zelf ook al eens aan gedacht, dus aan de slag.

Ik sta niet bepaald bekend als een keukenprinses, hoewel ik vroeger aardig goed was in taarten bakken. Maar fudge is niet moeilijk. En ik heb ooit bij een speciale gelegenheid al eens borstplaat gemaakt, al een beetje in dezelfde richting. In fudge zit room en boter enzo, dus is het totaal ongeschikt bij zuivel-allergie. Toch doen hè.

In ieder geval: ook al schoot de bananen-smaakstof uit, het ging goed. Het werd best veel, en zelfgemaakt is eens te meer totaal verslavend. Dit is het allerlaatste beetje van die eerste batch.To cite my friend Jayne: fudge is Evil. It is so bad that we need to eat it all ourselves in order to prevent our kidlings from its nasty effects.

On top of that it is heavily addictive. Recently one of the foodies on Twitter encouraged me to make some myself, after I'd done a little test of shop fudge and concluded it was all just not it. I had thought of that myself, hence time to get going.

I am not exactly known as a kitchen heroine, although I used to be good at baking cakes, in the distant past. But fudge is not difficult. And I once made a treat called
borstplaat for a special occasion, which is somewhat similar. Fudge adds condensed milk and butter to that recipe, so it is completely unsuitable for a dairy allergy. Bugger.

Anyway: despite accidentally adding too much banana aroma it went well. It turned out rather much, and home made is all the more totally addictive. The pic is the very last bit of the first batch.


[4 oktober]

Niet hollen, wel zweten

Hoe warm het was, en hoe ver... Oud-Hollands klaaglied. Doe ik niet vaak, dus mag wel.
Ik deed een loopwedstrijdje in Centurion, zeg maar zuid-Pretoria. Idioot genoeg vinden ze het daar tof idee om zoiets 's middags te laten plaatsvinden, in plaats van 's morgens vroeg zoals alle andere wedstrijden. Geeft misschien al iets aan over de serieusheid van het geheel ;)
In ieder geval, het is eiheindelijk lente en het was dus achterlijk heet. 28°C is echt te warm om 10 kilometer te gaan hardlopen.

Maar goed, ik had lang van tevoren ingeschreven, dus huppekee. Was het ook nog in een (cricket)stadion waar merkwaardig genoeg geen behoorlijke parkeervoorziening was, om over de route maar te zwijgen (of misschien toch niet: leid het verkeer vanaf de snelweg driemaal de hele breedte van de weg over zodat je al het andere verkeer blokkeert).

Vrijwel alle hardloopwedstrijden hier zijn goed georganiseerd, maar hier stonden duizenden deelnemers die niet eens bij de start konden komen, platgedrukt bij een doorgang. Ik vond het eng, en dat vind ik niet gauw. En dan ook nog tien minuten te laat starten. Om maar te zeggen, mijn tenen krulden ervan omdat het enorme ergernissen zijn die allemaal zo eenvoudig op te lossen zijn.

De wedstrijd zelf? Ik was inmiddels zo opgefokt dat ik de eerste zeven kilometer helemaal niks meer uit de benen kreeg, maar verder ging het goed, haha. Eigenlijk is dit een betoog over hoe goed het al die andere keren georganiseerd wordt!It was hot and it was far... A classic Dutch complaint. I don't do that often, so here I go.
I participated in a race in Centurion, more or less South Pretoria. Silly enough there they think that it's a great plan to do an event like that in the afternoon, instead of early in the morning like all the other matches. That may give an indication of how seriously they take it ;)
Anyway, it's fiiiiiinally spring so it was ridiculously hot. 28°C is really too hot to run a 10k.

But I had entered long before, so on with it. Turned out to be in a (cricket) stadium that peculiarly enough has no proper parking plan at all, not to speak of the way there (or maybe I should: guide the traffic from the highway three times across the entire width of the road so all other traffic is blocked).

Practically all races here are well organised, but this one saw thousands of participants who couldn't even get to the starting street, squashed in a connecting area. I found it scary, which doesn't happen easily. Then the start was ten minutes late. Just to say, my toes curled because these are huge irritations that are so easy to solve.

The race itself? I was by then so uptight and hot that I couldn't get anything out of my legs in the first seven kilometres, but apart from that it all went fine, haha. This is actually a discourse about how well it's organised all those other times!


[27 augustus]

Glimmend nieuw

Het voorheen lekkende dak ziet er nu zo uit:This is how the previously leaking roof looks now.

º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º
Netjes, laat de regen nu maar komen -_-

Sally - 22 August '11 - 12:15

º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º
hola, we mogen eerst nog even lente he! het mooiste seizoen van allemaal.

mir zelf - 22 August '11 - 20:02

  
Remember personal info?

/
  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.